Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

PREFACE (LỜI NÓI ĐẦU) SÁCH MỚI The Vietnam War: An Intimate History and opposing viewpoints (Chiến tranh Việt Nam: Lịch sử rõ nét và những quan điểm đối lập)

PREFACE (LỜI NÓI ĐẦU) SÁCH MỚI 
 The Vietnam War: An Intimate History and opposing viewpoints (Chiến tranh Việt Nam: Lịch sử rõ nét và những quan điểm đối lập)

 


In my book "The Darkness Of Light", I wrote:
“Seeing the scene of blood and fire on the TV, the Vietnamese killing the Vietnamese people, I wonder, "Why does human life have such absurd things?", and realize that the greed of the strong is the deepest cause. We have become victims of the greed of strong and big countries, then it has led us to become victims of ourselves by bigotry, hatred and by becoming a slave to the worn old, unethical and anti-progressive ideologies."
Before historical events, one needs to be properly aware. To perceive correctly, one must have intelligence and honesty, intelligence to realize the nature of the problem, and honesty to say its mistakes if any.
So far, by 2020, the war has ended for 45 years, the people who played the main roles, that caused the war and maintained it, France and the United States, have easily admitted their defeat and mistake; conversely, with the Vietnamese on both sides of the battle line is not so. Of course, most people on the winning side are happy and proud and on the contrary, almost everyone on the losing side is sad and miserable, and it is very difficult for them to admit their failures and mistakes. Is it, the Ego, of a feudal, small farming society that is full of pretense, did them without an objective view like the Americans and the French?
This book contains things about the war which the Americans called "The Vietnam War" and the "Winning side" called the "The Resistance War Against America to save the country". These are things that, despite the immense number of books and articles written about the war in Vietnam, I believe Americans still don't know everything, things that have failed America.
In particular, the book also writes about the opposing views to most people, on both sides of the battle line, of some Vietnamese.
On “The Winning side”, they are politicians, writers, and journalists, used to become famous and successful in the current political institution. There are people because of disgraces, such as General Tran Do, Mr. Hoang Minh Chinh, and writer Nguyen Ngoc; There are people because of pride, want to appear to be unique, more talented than people, so they had the opposite opinion with the crowd, such as writers: Duong Thu Huong, Tran Manh Hao, Nguyen Huy Thiep, and Bao Ninh, journalists: Bui Tin, and Huy Duc. They express their views in the articles and works, including two very famous books, the novel Sadness Of War by Bao Ninh and "event writing book": The Winning Side by Huy Đức.
Interestingly, at "The Losing side", there are also people who have the opposite view of the crowd.
Mr. Tran Chung Ngoc, a former Army officer of the Republic of Vietnam, a Professor of Physics, used to study together in the first course of Officer Training in Nam Dinh with Mr. Nguyen Cao Ky, former Vice President of the Republic of Vietnam. In 1975, after the fall of the Republic of Vietnam regime, he did, as he himself wrote: "I fled the Communist to America". Then, with the objective thinking of a physical scholar, the goodness of a Buddhist, he investigated and gradually realized the nature of the war in Vietnam. He realized the righteousness of the victor who had triumphed over foreign aggression to regain the sovereignty of the nation and reunify the country. He bravely wrote articles defending President Ho Chi Minh against the false criticism of some overseas Vietnamese and he also criticized the Vietnamese section of the news agency VOA, BBC, RFA, RFI news that had the "anti-Vietnam" tendency.
Another person I want to write is Mr. Hoang Duy Hung. In 1975, he was only 13 years old, on the night of April 30, 1975, his family went to Bach Dang wharf and boarded the HQ 08 Navy ship to evacuate to the US. Hoang Duy Hung learned and became a lawyer, but with blind hatred, he joined an anti-Vietnamese organization.
Hoang Duy Hung once invaded Vietnam with a plan to set a bomb to blast the statue of Ho Chi Minh. Before the bombing, he was suddenly enlightened and stopped, and then he said, when he returned to the US "... it was the US intelligence that called me in and reminded me not to do violent activities anymore because Vietnam had diplomatic relations with the United States. Moreover, the United States wants Vietnam to become a strategic ally in the region."
From the person who plans to bomb the Ho Chi Minh monument, Hoang Duy Hung has just published an article on the Nhan Dan Newspaper, the mouthpiece of the Communist Party of Vietnam. He has always been active in spreading his changing ideas and presented what he saw and heard about the developments of Vietnamese society.

PREFACE (LỜI NÓI ĐẦU)

The Vietnam War: An Intimate History and opposing viewpoints (Chiến tranh Việt Nam: Lịch sử rõ nét và những quan điểm đối lập)

Trong cuốn “Bóng tối của ánh sáng”, tôi đã viết:
“Nhìn cảnh máu lửa trên ti vi, người Việt giết người Việt mình, tôi thấy cuộc sống loài người sao có những điều vô lý thế, và nhận thấy chính lòng tham của những kẻ mạnh là cội nguồn sâu xa nhất. Chúng ta đã trở thành nạn nhân của cái lòng tham của những nước lớn, rồi dẫn đến chuyện chúng ta lại trở thành nạn nhân của chính chúng ta bởi những cố chấp, những thù hận; bởi sự nô lệ cho những ý thức xơ cứng, mòn cũ, phản đạo lý và phản tiến bộ”.
Trước những sự kiện lịch sử, người ta cần phải nhận thức đúng. Để nhận thức đúng người ta phải có trí thông minh và sự trung thực, thông minh để nhận ra bản chất vấn đề, trung thực để nói ra những sai lầm của mình nếu có.
Đến nay, năm 2020, chiến tranh đã kết thúc được 45 năm, những người đóng vai trò chính, gây chiến và duy trì nó, Pháp và Hoa Kỳ, đã dễ dàng thừa nhận thất bại và sai lầm của họ; ngược lại, với người Việt ở hai phía chiến tuyến thì không như vậy. Tất nhiên, hầu hết mọi người ở bên thắng cuộc đều vui mừng và tự hào và ngược lại, hầu hết mọi người ở phía thua cuộc đều buồn đau, và rất khó để họ thừa nhận thất bại và sai lầm của mình. Phải chăng, cái Tôi, của một xã hội phong kiến tiểu nông, đầy khí khái sĩ diện, đã làm họ không có cái nhìn khách quan như những người Mỹ và người Pháp?
Cuốn sách này viết về cuộc chiến mà phía Mỹ gọi là “Cuộc Chiến tranh Việt Nam” và “Bên thắng cuộc” gọi là “Cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước”. Cuốn sách có những điều mà dù đã có vô vàn sách báo đã viết về cuộc chiến ở Việt Nam, tôi tin là người Mỹ vẫn chưa biết hết, những điều đã khiến nước Mỹ thất bại.
Đặc biệt, cuốn sách cũng viết về những quan điểm đối lập với hầu hết mọi người, ở cả hai phía chiến tuyến, của một số người Việt Nam.
Về “Bên Thắng cuộc”, họ là các chính trị gia, nhà văn và nhà báo, từng thành danh và rất thành đạt trong thể chế hiện tại. Có người vì bị thất sủng, như Tướng Trần Độ, ông Hoàng Minh Chinh, và nhà văn Nguyên Ngọc; có người vì hãnh tiến, muốn tỏ ra độc đáo, hơn người, nên đã có những quan điểm ​​trái ngược với đám đông, như các nhà văn: Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Huy Thiệp, và Bảo Ninh, các nhà báo Bùi Tín, và Huy Đức. Họ bày tỏ quan điểm của mình trong các bài báo và tác phẩm, trong đó có hai cuốn sách rất nổi tiếng, tiểu thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh và "cuốn sách viết sự kiện": Bên Thắng Cuộc của Huy Đức.
Điều thú vị là, tại "Phía thua cuộc", cũng có những người có quan điểm trái ngược với đám đông.
Ông Trần Chung Ngọc, cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa, giáo sư vật lý, từng học cùng Khóa I sĩ quan trừ bị Nam Định với ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên phó tổng thống Việt Nam Cộng hoà.
Năm 1975, sau khi chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, ông đã như chính ông viết: "Tôi trốn Cộng sản sang Mỹ". Sau đó, với tư duy khách quan của một học giả vật lý, thiện tính của một Phật tử, ông đã tìm hiểu và dần nhận ra bản chất của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ông đã nhận ra sự chính nghĩa của “Bên thắng cuộc” đã chiến thắng ngoại xâm để giành lại chủ quyền của dân tộc và thống nhất đất nước. Ông đã dũng cảm viết bài bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước những công kích sai lầm của một số Việt Kiều và ông cũng chỉ trích phần tiếng Việt của các hãng thông tấn VOA, BBC, RFA, RFI luôn có khuynh hướng "chống Việt Nam".
Một người khác tôi muốn viết là anh Hoàng Duy Hùng. Năm 1975, anh chỉ mới 13 tuổi, vào đêm 30 tháng 4 năm 1975, gia đình anh đã đến bến Bạch Đằng và lên tàu Hải quân HQ 08 di tản sang Mỹ.
Hoàng Duy Hùng đã học và trở thành một luật sư, nhưng với lòng căm thù mù quáng, anh gia nhập một tổ chức chống Việt Nam.
Hoàng Duy Hùng từng xâm nhập Việt Nam với kế hoạch đặt bom nổ tượng đài Hồ Chí Minh. Trước khi kích bom nổ, anh đột nhiên giác ngộ và dừng lại, rồi sau đó anh cho biết khi trở lại Mỹ: "... chính tình báo Hoa Kỳ đã gọi tôi vào và nhắc nhở tôi không được thực hiện các hoạt động bạo lực nữa vì Việt Nam có quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Hơn nữa, Hoa Kỳ muốn Việt Nam trở thành đồng minh chiến lược trong khu vực. "
Từ người có kế hoạch đánh bom tượng đài Hồ Chí Minh, Hoàng Duy Hưng vừa đăng một bài viết trên Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông luôn tích cực truyền bá những ý tưởng thay đổi của mình và trình bày những gì ông thấy và nghe về sự phát triển của xã hội Việt Nam.
18-2-2020
ĐÔNG LA

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

“ÔNG ĐÔNG LA HIỀN HIỀN THẾ MÀ…”

“ÔNG ĐÔNG LA HIỀN HIỀN THẾ MÀ…”

Buồn buồn coi lại cái blog mà thời nó không bị chặn có ngày 4-5000 người vào đọc. Hiệu ứng thần giao cách cảm làm mí mắt tôi bị giật khó chịu phải dán salonpas. Nhưng “thế lực” nào đã chặn? Tôi chỉ đọc blog của mình ở nhà mình, về quê không đọc được, nhiều người cũng hỏi sao không đọc được? Coi lại thấy một cái “còm” viết về mình thật thú vị. Chụp đăng lên cho thiên hạ coi chơi! 

Giờ đang bán sách trên Amazon cần nhiều người biết đến mình để họ mua sách, nhưng độc giả ở đây biết Đông La là ai? Kể người ta cũng biết về mình như ở VN thì chắc giầu to. Kiểm tra lại, cái thời 4000-5000 người một ngày vào đọc blog của tôi chính là thời tôi viết về cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Có lẽ cuốn tới tôi sẽ viết về những quan điểm về cuộc chiến tranh ở VN của Mỹ, liên quan đến những nhân vật nổi tiếng nhất đã gây chiến (của Mỹ), và những nhà lãnh tụ, lãnh đạo kháng chiến (của VN), và quan điểm của những nhà văn, nhà báo nổi tiếng và tai tiếng nhất VN và cả những nhân vật độc đáo “phía bên kia” nữa. Chắc cuốn sách sẽ là “quả bom” mất!
16-2-2020
ĐÔNG LA

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

CÙNG BẠN ĐỌC!

CÙNG BẠN ĐỌC!
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đặt mua hai cuốn sách của tôi. Nhưng rất tiếc các bạn hiểu cho tôi không in sách bán như thông thường mà bán trên Amazon, tức thương mại điện tử, và Amazon thì còn chưa có ở Việt Nam. Cuốn đầu tiên tôi viết thử, tiếng Anh chưa tốt, nhưng cũng bán được một ít, thấy khách hàng chủ yếu là ở Mỹ, rồi đến Anh, Đức, Canada, Úc. Tôi viết quảng cáo thực ra là cho khách hàng ở những nước này. Còn tự in để gởi cho những người đặt mua ở VN thì tôi rất ngại vì bận viết, không có thời gian.
Bạn bè tôi rất nhiều, tặng người này không tặng người kia cũng mệt, nên tôi chỉ tự in vài cuốn tặng những người cần thiết, lớn tuổi, và từng có “duyên nợ” với tôi.
Rất mong các bạn thông cảm!
15-2-2020
ĐÔNG LA

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Cancer Fighting Foods- Thực phẩm chống ung thư

Cancer Fighting Foods: Everything You Need To Know About The Main Effects And Properties Of Food In The Fight Against Cancer Kindle Edition

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

THÔNG BÁO VỀ SÁCH: "Fighting Cancer Naturally" trên Amazon


THÔNG BÁO:
Tôi mới sửa xong và được Amazon duyệt một cuốn sách, còn cuốn nữa khi tôi sửa xong mới đi in được và gởi được cho các bạn đặt mua và tôi cũng sẽ gởi tặng hạn chế một số người như đã hứa.
8-2-2020
ĐÔNG LA
Fighting Cancer Naturally: The Extraordinary Stories Of The Researcher Who Has Cured Himself And Helped His Friend Cure Cancer Miraculously! Kindle Edition
by DONG LA  (Author)

Bilingual
ENGLISH VERSION
The book, Fighting Cancer Naturally: The Extraordinary Stories Of The Researcher Who Has Cured Himself And Helped His Friend Cure Cancer Miraculously!, was written by DONG LA who is a very famous writer and pharmaceutical chemical researcher.
He has led a research group that successfully extracted the anti-cancer active ingredient in medicinal plants and led another research group that successfully implemented a project that no one has been able to do for more than two decades in Vietnam. He was awarded the highest prize in a science and technology innovation competition. He is also a writer who publishes many books including the bestsellers.
His book tells about people who defeat cancer through a vegetarian diet including the book's author. They are extraordinary stories but completely true.
Those are the stories of a doctor, a hospital director in the United States, an employee of a military hospital in Vietnam, an engineer and the author of the book.
According to the author, the cancer tumor is like a plant germ, so it grows many times faster than normal cells of the body. Therefore, it needs more nutrition. If cancer patients eat more protein each day than their body needs, this excess protein will be a source of nutrition for tumor growth.
Patients who have to eat vegetarian food, which means replacing animal protein with plant protein, can cure cancer because plant proteins are proteins that contain little essential amino acids that the body cannot synthesize. Eating plant protein will provide enough essential amino acids for the body without excess for the tumor. If any essential amino acid is lacked, the protein synthesis will not be complete causing the tumor will die.
Therefore, there are already cancers patients who do not need surgery, radiation, and chemotherapy and do not spend much money, just patients who eat properly will be able to defeat cancer, which cannot be cured by modern medicine.
Thank you so much for taking the time to check out my book. I know you're going to absolutely love it. Why wait any longer? Don’t delay any more seconds, scroll back up,& click the "BUY NOW WITH 1-CLICK" NOW and start fighting cancer TODAY.
Tags: fighting cancer naturally, beat cancer, defeating cancer, anti cancer, cancer prevention, cancer cure, beating cancer, cancer nutrition, how to prevent cancer
BẢN TIẾNG VIỆT
Cuốn sách này được viết bởi ĐÔNG LA, một nhà văn và nhà nghiên cứu hóa dược rất nổi tiếng.
Ông từng chiết xuất thành công chất chống ung thư trong cây thuốc và làm thành công một dự án mà không ai có thể làm được trong hơn hai thập kỷ tại Việt Nam. Ông đã được giải cao nhất trong một cuộc thi Sáng tạo KHKT.
Cuốn sách kể về những người khỏi ung thư bằng chế độ ăn chay trong đó có tác giả cuốn sách. Đó là những câu chuyện phi thường nhưng có thật.
Theo tác giả, khối u giống như một mầm cây, nó phát triển nhanh nhiều lần so với tế bào bình thường nên cần nhiều dinh dưỡng hơn. Nếu bệnh nhân ăn nhiều thịt, protein thừa sẽ nuôi khối u.
Nên bệnh nhân phải ăn chay, thay thịt bằng đạm thực vật, có thể chữa ung thư vì đạm thực vật chứa ít axit amin thiết yếu cơ thể không thể tổng hợp được. Ăn protein thực vật sẽ không dư thừa cho khối u. Nếu thiếu bất kỳ axit amin thiết yếu nào, sẽ không tổng hợp được protein, khối u sẽ chết.
Do đó, đã có những bệnh nhân ung thư không cần phẫu thuật, xạ trị và hóa trị và không tốn nhiều tiền, chỉ cần bệnh nhân ăn uống đúng cách sẽ có thể đánh bại ung thư mà không thể chữa khỏi bằng y học hiện đại.
Tags: Chống ung thư, thực phẩm chống ung thư, ăn chay chống ung thư

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

VỀ Ý KIẾN CHIỀU “VONG” CỦA LÝ THUYẾT DÂY CỦA MỘT VIỆN SĨ


ĐÔNG LA

VỀ Ý KIẾN CHIỀU “VONG” 
CỦA LÝ THUYẾT DÂY
CỦA MỘT VIỆN SĨ

Một người bạn tâm đắc bài viết của ông Nguyễn Xuân Xanh về Lý thuyết Dây và đã gởi cho tôi. Tôi xem rồi trả lời: “Bài của ô Nguyễn Xuân Xanh với tôi là không hay, lan man và hơi "hươu vượn". Ông ấy chưa nói được điều quan trọng nhất là tại sao các nhà phát minh cho rằng phần tử nhỏ nhất của vật chất là dây chứ không phải hạt.  Ông ấy viết: "dây được làm bằng không gì cả" là sai, làm những người không hiểu vật lý hiểu lầm”.
Lý Thuyết Dây là lý thuyết khoa học cao nhất muốn nhận thức trọn vẹn về tự nhiên, có nhiều hứa hẹn nhưng không biết bao giờ và có thể hoàn thành được không? Tôi đã viết đôi nét về Lý thuyết Dây, xuất phát từ một cuộc tranh cãi về ngoại cảm, nay sửa cho gọn và đăng lại.
5-2-2020
ĐÔNG LA

Theo một nhà báo, GSVS Đào Vọng Đức nói:

Thuyết đại thống nhất sẽ là học thuyết của mọi thứ. Một phương hướng hiện nay được xem là có nhiều triển vọng để xây dựng thuyết Đại thống nhất là Lý thuyết Dây… Trong lý thuyết Dây, nhất thiết phải có các trường "Vong" (ghost) giữ vai trò chủ chốt trong các cấu trúc, chỉ đạo chi phối tương tác nhưng lại không xuất hiện một cách tường minh.

Lý thuyết Đại thống nhất lượng tử trong không - thời gian 11 chiều sẽ bao gồm cả 4 loại tương tác trong vũ trụ. Vậy thì ngoài không gian 4 chiều như chúng ta vẫn hiểu thì còn không gian nào nữa? Về lý thuyết, vật thể vi mô… chuyển động không theo bất cứ một quỹ đạo xác định nào, có nghĩa là chúng có thể chuyển từ vị trí này sang vị trí khác theo vô số con đường cùng một lúc. Cũng như vậy, vật thể vi mô có thể cùng một lúc có mặt tại vô số vị trí khác nhau, cùng một lúc ở vô số trạng thái khác nhau. Thế giới huyền bí mà các nhà ngoại cảm tiếp cận được chính là thế giới vi mô này”.

Tôi học hóa, nghiên cứu hóa học chứ không nghiên cứu vật lý, nhưng tôi có thể khẳng định GSVS Đào Vọng Đức nói chưa chuẩn cả về Lý thuyết Dây lẫn tâm linh. Nhưng cái sai của ông là cái sai về nhận thức trước một vấn đề quá khó.

Xin viết lại đôi chút cho rõ hơn vấn đề vật lý mà GS Đào Vọng Đức nói.

Vật lý hiện đại có hai cột trụ là thuyết Tương đối rộng nghiên cứu cái cực vĩ và Cơ học lượng tử nghiên cứu cái cực vi, cả hai đều đúng trong thế giới của mình. Nhưng theo nhà vật lý Brian Greene, một trong các nhà bác học hiện đang nghiên cứu Lý thuyết Dây, một thuyết Đại thống nhất, trong cuốn “Giai điệu dây và bản giao hưởng vũ trụ”, đã viết:

“Tuy nhiên, trong những điều kiện cực đoan, khi mà các vật có khối lượng cực lớn nhưng lại có kích thước cực nhỏ, chẳng hạn như ở gần tâm của các lỗ đen hay toàn bộ Vũ trụ ở thời điểm Big Bang, thì để hiểu được, chúng ta cần phải dùng cả thuyết tương đối rộng lẫn cơ học lượng tử. Nhưng cũng giống như khi trộn thuốc súng với lửa, khi chúng ta thử tổ hợp cơ học lượng tử với thuyết tương đối rộng, thì sự kết hợp đó mang lại những tai biến ghê gớm. Khi những phương trình của hai lý thuyết đó được kết hợp với nhau, thì nhiều bài toán vật lý được đặt rất nghiêm chỉnh lại cho những đáp số vô nghĩa. Sự vô nghĩa này thường có dạng là một tiên đoán nói rằng xác suất (tính theo cơ học lượng tử) của một quá trình nào đó không phải là 20% hay 73% hay 91% mà lại là vô hạn. Làm thế nào mà xác suất lại có thể lớn hơn 1, chứ chưa nói tới chuyện bằng vô cùng? Chúng ta buộc phải đi tới kết luận rằng có một điều gì đó đã sai một cách nghiêm trọng”. 


  Ông cho biết, theo lý thuyết dây, trong tận cùng cấu tạo vật chất, "có những cái nhảy nhót trong các sợi năng lượng như sợi dây dao động của cây đàn cello, tạo ra các phần tử khác nhau, tạo nên thế giới vật chất".
Nhưng vào những ngày đầu của lý thuyết dây, các nhà vật lý phát hiện ra rằng một số tính toán cho xác suất âm, nghĩa là cũng không chấp nhận được. Với một quyết tâm sắt đá, các nhà vật lý tìm kiếm và đã tìm thấy nguyên nhân. Trong một vũ trụ có ba chiều không gian (có quảng tính), một dây có thể dao động theo ba hướng độc lập nhau, nhưng chúng không chỉ dao động theo các chiều lớn có quảng tính rộng mà còn có thể dao động theo các chiều nhỏ bị cuộn lại (như tiết diện một sợi tóc). Những tính toán chứng tỏ rằng, nếu các dây có thể dao động theo chín hướng không gian độc lập, thì tất cả các xác suất âm sẽ bị triệt tiêu hết. Và như vậy, để cho lý thuyết dây trở nên có ý nghĩa, vũ trụ cần phải có 10 chiều không gian và một chiều thời gian. Như vậy có 7 chiều phụ cuộn lại vô cùng nhỏ mà mắt thường không thấy. Chúng là các dạng hình học đan xen dầy đặc, gấp lại và uốn vào nhau theo những cấu trúc như mô phỏng Clabi-Yau:
Có điều thú vị là các chiều phụ lại có triển vọng có thể giải thích được trị số khoảng 20 hằng số vật lý mô tả vũ trụ đã hiển nhiên được công nhận trước nay, như khối lượng phân tử, electron, quack…, mà nếu sai khác một ly vũ trụ không tồn tại. Giống như các nốt nhạc của cây kèn Pháp tùy theo kiểu cuốn của cây kèn, hình học của kiểu dây dao động cũng sẽ tạo ra các giá trị vật lý trên.

Như vậy chiều phụ của lý thuyết dây cuộn lại vô cùng nhỏ, không phải là “trường vong” như ý của GS Đào Vọng Đức.

Chúng ta có thể dễ dàng thấy được ánh sáng mặt trời ngay trong không gian thường dù chúng là những chùm photon, sản phẩm của những quá trình vi mô trong phản ứng hạt nhân của mặt trời, chứ không có mắt ai có thể nhìn thấy thế giới vi mô mà đến các kính hiển vi siêu hiện đại cũng chưa thấy được. Vì vậy, GS Đào Vọng Đức nói: “Thế giới huyền bí mà các nhà ngoại cảm tiếp cận được chính là thế giới vi mô này” thì thật khó mà có lý.

Còn theo một số tài liệu, linh hồn khởi thủy là những điểm linh quang được “chiết ra” từ Đại Linh Quang (thái cực), đã xuống cõi trần là trái đất đầu thai, rồi bị luân hồi theo nghiệp như kinh Phật dạy. Vậy linh hồn là một sinh thể năng lượng, nhưng có bước sóng ngoài vùng mắt trần nhìn thấy; chỉ những người tu luyện đắc đạo, đạt lục thông, hoặc người được khai mở do biến cố nào đó, mới thấy được. Nhưng họ thấy ở ngay không gian của chúng ta như người thường nhìn thấy ánh sáng mặt trời chứ không phải ở những chiều phụ cuộn lại vô cùng nhỏ của Lý thuyết Dây.

1-2-2019

ĐÔNG LA