Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

TIN NHẮN CỦA CHỊ THƯƠNG, NGƯỜI CHỨNG KIẾN VIỆC CÔ HÒA BỊ ĐÂM