Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

BÀI THƠ BẮC CẦU


            Khi chuẩn bị cho tiệc cưới, ông thông gia chắc nghĩ tôi là nhà văn nên đã nhường cho tôi phát biểu. Tôi bảo cứ theo lẽ thường nhà trai phát biểu đi nhưng tôi có khách mời đặc biệt nên cũng sẽ nói mấy câu. Có điều khó cho tôi là nhà trai nói rồi thì mình nói gì? Nói ra sao để không mang tiếng là nhà văn mà nói dở. Vậy chỉ có cách là nói những điều người thường không nói được, tức là tôi sẽ đọc thơ, cái chính là phải đọc bài nào đó cho phù hợp với chuyện cưới xin và tiệc cưới ồn ào. Cuối cùng hình như “thành công rực rỡ”, mấy thầy cô dạy cùng vợ tôi xuýt xoa: “Anh “cưa” thế thì chị làm sao không đổ!”. Linh, vợ Trường, một trong ba người luôn đồng hành cùng cô Hòa, nói: “Chú đọc thơ hay quá, cháu thấy mặt cả hai mẹ con cô ấy hạnh phúc sáng bừng lên!”. Cụ thể, sau khi ông thông gia phát biểu xong, tôi nói:

          -Thay mặt nhà gái, tôi xin cảm ơn tất cả bà con hai họ và các quý khách tham dự buổi tiệc cưới hôm nay. Đặc biệt hôm nay có mặt cô Vũ Thị Hòa, cô là ân nhân của gia đình tôi, từ tận Yên Bái xa xôi, cô dẫn một phái đoàn hơn hai chục người, tổng cộng cả Bắc chí Nam, đoàn của cô tham dự tiệc cưới gần 40 người. Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn cô và các đệ tử của cô. Bây giờ, thay cho lời tâm sự, tôi xin đọc một bài thơ. Đây là bài thơ tôi làm tặng vợ tôi khi còn hoàn toàn xa lạ, gặp nhau trong một đám cưới:
(Tôi ngoài cùng bên trái, vợ tôi ngoài cùng bên phải)
          Bài thơ đã như một nhịp cầu bắc cho chúng tôi đến với nhau, nên vợ nên chồng:
rồi sinh con đẻ cái:
          Để rồi mới có buổi tiệc cưới hôm nay:

(Gia đình cô dâu chụp với cô Hòa)
            Bây giờ tôi xin đọc:
            Caùnh chim tình yeâu
                     Coù phaûi em nhö moät caùnh chim?
                        Baát chôït bay vaøo khu röøng anh ngô ngaùc
                   Röøng chöa kòp nghe chim vui hoùt
                   Nôi khoaûng trôøi naøo caùnh chim ñaõ bay ñi?

                   Coù phaûi em nhö moät vì sao khuya?
                   Raûi chi chit nhöõng haït vaøng oùng aùnh
                   Anh laø ngoïn coû beân goác caây giaù laïnh
                   Coù thaáy khoâng sao ôû nôi chín taàng trôøi?

                   Boãng muoán ñi tìm khaép choán khaép nôi
                   Bieát em ôû ñaâu giöõa meânh moâng trôøi ñaát?
                   Ôi caùnh chim khuaát trong chieàu tít taép!
                   Em coù quay veà hoùt moät khuùc yeâu?
                                                                            1983

                   Xin hết ạ. Xin cảm ơn!

          10-10-2014