Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

ĐÂU LÀ SỰ THẬT SAU MỘT BẢN TIN TRUYỀN HÌNH TRUNG ƯƠNG?


            Tôi mới nhận được lá thư này:

              Theo đường dẫn thì đọc được bài này, tôi lược bớt chỉ giữ lại ý chính: