Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

CHIA SẺ MỘT TIN BUỒN!

CHIA SẺ MỘT TIN BUỒN! 
(Đỗ Kim Long, Tướng Nguyễn Ngọc Doanh, Cô Hòa (phía sau), 
Lan Trần Thị Oanh, Đỗ Quang Vịnh)
      21-11-2015