Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

THƯ NGỎ GỞI BAN LÃNH ĐẠO HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VỀ VIỆC ĐỀ CỬ CUỐN NỖI BUỒN CHIẾN TRANH ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC 2016