Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

TUYỂN TẬP 4 BÀI PHẢN BIỆN GỞI THẰNG "BẤT HẢO"Thằng “bất hảo” chính là ông Trần Mạnh Hảo, gọi vậy vì sát nút “thất thập cổ lai hy” rồi mà ông ấy vẫn như một thằng trẻ con mất nết, hỗn hào, nói leo theo một thằng kỳ nhông cắc ké cho tôi là “văn nô”. Cả Hảo và thằng mất dạy đó đều ngu ở chỗ nếu tôi là văn nô thì sao có thể có bản lĩnh và trí tuệ viết được những bài phản biện sau đây. Đăng lại mấy bài cũng là để cho ông GS Ngô Bảo Châu- “Fan” cuồng của Lập què- biết thế nào là phản biện chân chính:


18-12-2014
ĐÔNG LA